P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

KAJAANI, Kettukankaanpalsta (205-409-69-0)

Kettukankaanpalsta on Viitamäen kiinteistön n. 134,5 ha:n suuruinen määräala n. 20 km Kajaanin kaupungin keskustasta lounaaseen. Sille on kulkuyhteys E63-tieltä erkanevaa ja palstan poikki kulkevaa Vehkapuron osakkuustietä pitkin.

Yhteisten alueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Palstan pinta-alasta n. 78 % on metsämaata, jossa on arvioitu olevan puustoa yhteensä n. 9 820 m³. Kasvupaikkajakaumiltaan palstan maapohja on vaihteleva: eniten, 53 ha, on kuivahkoa kangasta.

Metsikön ikärakenne on monipuolinen kattaen metsän kehityksen vaiheet pienestä taimikosta elinkaaren loppusuoralle varttuneeseen, uudistuskypsään metsään. Pinta-alallisesti suurin alue, n. 33 ha, on varttunutta kasvatusmetsää, jossa on puustoa n. 4 190 m³, keskimäärin 126 m³/ha. Heti hakattavaa puustoa on 10 ha:lla n. 1 370 m³:n verran.

(MYYTY!)

UPM BONVESTA METSÄTILA

Myydyt metsäkohteet